Sist oppdatert: 05.04.2018 06:54

Eiendomsskatt i Sør-Aurdal kommune

 

ARNE HEIMESTØL

 

Sør-Aurdal kommune har innført eiendomsskatt for hele kommunen. Den gir betydelige inntekter, og vedtar politikerne det, kan disse inntektene bli vesentlig større.

Dette oppslaget ble første gang publisert i januar 2017. Nå er det supplert med nye opplysninger etter budsjettvedtak i kommunestyret 19.12.2017.


I 2017 hadde 366 av landets 426 kommuner innført eiendomsskatt. Tendensen er klar: Flere og flere kommuner bruker denne mulighetene til å øke inntektene sine.


– Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen fullt ut styrer selv. Denne skatten er en viktig måte for kommunen å skaffe penger til, eller opprettholde, de mange tjenestene som gis til innbyggere, hytteeiere, næringsdrivende m.fl., sier fagleder Elling Olav Weimodet.


– Eiendomsskatten kan også knyttes opp mot investeringer. Den er en objektskatt, det vil si at skatten kun bestemmes ut i fra det objektet som skal beskattes, og ikke ut fra forhold knyttet til eieren eller hvilke nytte eieren har av objektet.

 

Skatteverdi
Det er kommunestyret som bestemmer om det skal skrives ut eiendomsskatt og, innenfor rammer eiendomsskatteloven setter, hvor stor den skal være. Størrelsen på skatten blir avgjort etter verdianslag på fast eiendom, og den tar altså ikke hensyn til grunneierens økonomiske situasjon.
 

Det er omsetningsverdien man ved taksering prøver å komme fram til; det vil si den verdien man antar at en kjøper normalt vil betale for eiendommen hvis den blir solgt. Takstene gjelder til neste alminnelige taksering – som til vanlig skjer innen 10 år etter den første.

 

Skatteobjekter i Sør-Aurdal
For eiendomsskatteåret 2016 var det i Sør-Aurdal følgende fordeling på skatteobjekter:

 • 1 474 boligeiendommer (herunder både boliger og boliger på landbrukseiendommer). Ca. 2/3 av dette var boliger, og 1/3 boliger på landbrukseiendommer.

 • 3 304 hytter (derav 335 i regulerte høystandard hyttefelt).
  NB!
  Statistisk sentralbyrå opplyser at det nå er 3 428 hytter i kommunen.

 • 143 næring (her er det både verk og bruk og næringseiendommer). Ca. 2/3 av dette er næringseiendommer, og 1/3 er verk og bruk.


Bidrag fra ulike objekter
En gjennomsnittstakst for boligeiendom (inkludert bolig på landbrukseiendom) i Sør-Aurdal på 834 000 kr, mens en gjennomsnittstakst for fritidseiendommer er på 788 000 kr.

Sør-Aurdal har mange små og enkle hytter fra 60–70-tallet. Disse ble bygd spredt i skogsområder uten tilrettelagt vann- og avløp. Størrelse, antall og standard på disse drar gjennomsnittet på fritidseiendommer ned i forhold til standard størrelse og takst kommunen har på de 335 hyttene i regulerte høystandard hyttefelt i kommunen.

Hvem bidrar med hva?
Nedenfor har vi regnet hvordan samlet eiendomsskatt fordeler seg på ulike objekttyper:

 

Skatteobjekter

2017

Verker, bruk og andre næringseiendommer 7,1 millioner kr
Fritidseiendommer 6,5 millioner kr
Boligeiendommer 3,0 millioner kr

 

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok følgende eiendomsskattsats for 2017:

 • 7 promille på verk og bruk og annen næringseiendom
   

 • 2,5 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer

NB! Kommunestyret vedtok 19.12.2017 følgende eiendomsskattesats for 2018:

 • 2,9 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer

Inntekter

I 2017 fikk Sør-Aurdal kommune etter våre beregninger inn ca. 9,5 millioner kroner fra eiendomsskatt på boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer.


Kommunestyret bestemte seg for å endre promillesatsen. Det vil gi en ekstrainntekt på ca. 1,5 millioner kroner. Inntektsøkningen er på ca. 3,8 millioner per promille.

 

Potensialet for denne eiendomsskatten var med dagens verditakst 26,6 millioner kroner.

 

Fra 2016 til 2017 var det en nedgang i eiendomsskatt for vannkraftverk på hele 1,4 millioner kroner.


Slik har kommunestyret bestemt at eiendomsskatten skal utvikle seg:

Det er for de tre første årene i økonomiplanperioden lagt opp til økning av den differensierte eiendomsskattesatsen for boliger, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer på totalt 1 promille i økonomiplanperioden.

Dette fordeler seg med en økning på 0,4 promille (opp til 2,9 promille) for 2018, ytterligere økning på 0,35 promille i 2019 (3,25 promille) og 0,25 promille i 2020 (3,5 promille).

Dette forventes å gi følgende inntekter:
 

Skatteår 2018 2019 2020 2021
Eiendomsskatt 18,035 mill. 19,362 mill. 20,321 mill. 20,471 mill.


Kommunestyret kan endre promillesatsen ved neste budsjettbehandling.

 

Hva du kan måtte betale
I 2017 var promillesatsen 2,5 på boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer. Nedenfor simulerer vi hva du vil måtte ut med dersom promillesatsen, som kan variere fra 2 til 7, endres. Alternativet som er nærmest dagens sats, er markert med rød farge.

 

Takst

Promillesats

2 2,5 3 4 5 6 7
400 000 kr 800 kr 1 000 kr 1 200 kr 1 600 kr 2 000 kr 2 400 kr 2 800 kr
800 000 kr 1 600 kr 2 000 kr 2 400 kr 3 200 kr 4 000 kr 4 800 kr 5 600 kr
1 200 000 kr 2 400 kr 3 000 kr 3 600 kr 4 800 kr 6 000 kr 7 200 kr 8 400 kr
1 600 000 kr 3 200 kr 4 000 kr 4 800 kr 6 400 kr 8 000 kr 9 600 kr 11 200 kr
2 000 000 kr 4 000 kr 5 000 kr 6 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 14 000 kr
 
Potensialet med dagens verditakst

Kommunestyret har vedtatt at næringseiendommer skal skattlegges med 7 ‰ av takstgrunnlaget. Dersom kommunestyret vedtar samme promillesats for boliger og fritidseiendommer, vil inntektene fordele seg slik:
 
Boligeiendommer 8,6 millioner kr
Hytteeiendommer 18,2 millioner kr
Verker og bruk + næringseiendommer 7,1 millioner kr

Noen spørsmål

 1. Hvilke tanker har hytteeiere om eiendomsskatt og bruken av det de betaler inn til kommunen?

 2. Hvilke tanker gjør innbyggerne i kommunen seg om eiendomsskatt og forvaltningen av disse midlene?

 3. Hvilken betydning har eiendomsskatt for næringer som er avhengige av hyttemarkedet?

Er det noen som har synspunkter på slike og andre relaterte spørsmål, publiserer Hedalen.no gjerne ytringer om temaet.