Sist oppdatert: 03.10.2017 16:54


Reguleringsplan for hyttefelt med 145 tomter på Teinvassåsen

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
Sju grunneiere har stiftet aksjeselskapet Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS og sendt inn forslag til reguleringsplan. Planforslaget behandles av formannskapet 10. oktober
.
  • Les saksframstillingen her.

  • Her kan du se et kart der hyttetomtene er tegnet inn. Arealer som er merket med lysegul farge, viser eksisterende tomter. De nye er merket med mørkere gulfarge.

Tuftet på kommunedelplan
Reguleringsplanen er tuftet på kommunedelplanen for Teinvassåsen/ Søbekkseter som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i desember 2015.

Vedtaket omfattet da 11 bebyggelsesområder i fortetting eller utvidelse av andre hyttefelt med til sammen 290 hyttetomter. Det mest konsentrerte planlagte hyttefeltet er F1 på Teinvassåsen, der det da var planlagt for 130 tomter. Begrunnelsen for et såpass stort antall tomter var å få økonomi til å føre strøm opp til Teinvassåsen.

  • Her kan du lese saken kommunestyret behandlet.

Plassering
Fritidsboligene som nå planlegges på Teinvassåsen, er i stor grad i planlagt utkanten og forlengelsen av allerede etablerte områder. Hedalen løypelag kjører allerede løyper i traseer gjennom det nye feltet.


Se større utgave av 3d-skisser ved å klikke på bildene.

Flere skisser
Fra nordvest | Fra sør | Fra sør-vest | Fra vest | Fra øst

Store investeringer
Eierne av aksjeselskapet har allerede investert ca. 1 million kroner i prosjektet. Infrastrukturkostnadene kommer trolig til å ligge på mellom 50 og 60 millioner kroner. Nå starter arbeidet med å finansiere første trinn av utbyggingen — under forutsetning om at hovedlinjene i reguleringsplanen blir godkjent.

Planen er å føre fram strøm til hele området. Høyspentkabel skal legges i bakken fra bommen nord for Søbekksetervegen og til feltet. Deretter skal det bygges trafoer og legges strøm til tomtene.

Ca. 40 etablerte hytter innenfor reguleringsplanområdet har meldt interesse for å koble seg til strømnettet. Disse hyttene vil derfor få tilbud om strøm på lik linje med de nye tomtene innenfor planområdet. Estimert kostnad frem til tomtegrense ligger nå på ca. 90 000 kr.

— Kapasiteten i strømnettet vil bli prosjektert slik at eksisterende hytter sammen med de nye tomtene får tilgang til nok strøm. Det er viktig at alle som har en fremtidig interesse for strøm, gir SAE beskjed om dette slik at kapasiteten i strømnettet blir god nok, sier grunneierne.
— Dersom det kommer interessenter på et senere tidspunkt, risikerer man at strømtilkobling ikke kan leveres til tilvarende pris. Eksisterende hytter i nærliggende områder som Brennputten, Flåtavatnet og Bergevann bør også kontakte SAE dersom de har interesse for strøm, da disse områdene kan få tilbud om strøm dersom interessen er stor nok. Anleggskostnaden for strøm blir fordelt på antall abonnenter innenfor de enkelte prosjekt, slik at jo flere som melder interesse desto billigere blir tilbudet.

Feltet F1 vil også bli forberedt for fiberoppkopling ved at det legges rør sammen med strømledninger. Infiltrasjonsanlegg og veier er, i tillegg til utbygging av strøm, andre store kostnadsposter som følger med i utbyggingen.

Hedda hytter og SAE har vært aktive støttespillere for F1 i  planleggingsfasen. Det vurderes nå om et hyttebyggefirma til kan delta i prosjektet ettersom det er så stort.

Næringsutvikling
 Vedtaket som er gjort i dag, legger i utbyggingsperioden til rette for verdiskapning for nær én milliard kroner, sa plansjef Svein Granli da kommunedelplanen for Teinvassåsen og Søbekkseter ble vedtatt i 2015.

 
  Nye hyttegjester vil også øke etterspørselen etter varer og tjenester i kommunen i framtida.

Hedda hytter, ved daglig leder Magne Omsrud, sa blant annet dette:

For Hedda Hytter og andre lokale aktører som jobber med salg og bygging av hytter, er utvikling av attraktive tomteområder svært viktig. Hva som gjør tomter/tomteområder attraktive, og hva folk legger vekt på ved kjøp av tomt/hytte, kan variere, men det er naturlig å nevne kort avstand fra bosted (under to timer), gode skiløyper, nærheten til fjellet, mulighet for strøm/innlagt vann, utsikt, samt et velfungerende lokalsamfunn. Med disse forholdene på plass vil markedsføringen av Hedalsfjella bli enklere, og flere vil få opp øynene for dette flotte området. Med god markedsføring vil vi kunne trekke til oss tomte- og hyttekjøpere som gir næringsgrunnlag for det lokale næringsliv, og som sikrer arbeidsplasser.