Sist oppdatert: 01.12.2017 19:39

Budsjettdebatt uten store kontroverser

  ARNE HEIMESTØL
Sør-Aurdal kommune har god økonomi i dag, men står overfor betydelige utfordringer. I kommende økonomiplanperiode må kommunen spare inn ytterligere 6 millioner kroner.

Både framlagt årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2018–2021 er i balanse. Det lykkes en blant annet med ved en forsiktig opptrapping av eiendomsskatten.

Arbeidsmiljøutvalget uttrykker bekymring
Budsjettnedskjæringer har det blitt. Dette er bakgrunnen for uttalelsen arbeidsmiljøutvalget har sendt til formannskapet:

Arbeidsmiljøutvalget støtter rådmannens forslag til vedtak, med følgende kommentarer:

  • Budsjettnedskjæringer i form av "ostehøvelprinsippet" har nådd en smertegrense, og utvalget ser det nå som viktig at organisasjonen raskt kommer i gang med et mer gjennomgripende omstillingsarbeid. Ekstern bistand i arbeidet på overordnet prosessnivå bør vurderes.

  • Utvalget ser det som spesielt viktig at budsjettmidlene til kompetanseutvikling styrkes betydelig.

Rådmannen orienterte
Konstituert rådmann, Karin Stegarud, sa at budsjettavtalen i Stortinget mellom Høyre, KrF, Venstre og Fremskrittpartiet innebærer noe økte inntekter for kommunen. Størrelsen på disse har en ikke full oversikt over ennå. Økning i eiendomsskatten på én promille over tre år gir 3,9 millioner i ekstra inntekter.

Økonomiplanen for 2018 til 2021 innebærer at en må spare inn seks millioner kroner. Dette betyr at driftstilpasningsprosessen må fortsette. En betydelig utfordring er folketallsnedgangen. Den fører til reduserte inntekter for kommunen. Sør-Aurdal kommune er 23 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen. Dette får en imidlertid kompensert for.

Vinteren 2018 foreslås det igangsatt en større driftstilpasningsprosess.
– Dialog med ny rådmann er viktig, mente Stegarud. Innsparingsbehovet er 6 millioner kroner over tre år. – Klarer en å finne løsninger som ikke betyr økt eiendomsskatt, er det totalt sett det beste for økonomien. Jeg mener vi må ha en helhetlig gjennomgang av organisasjonen, med fokus på tjenestestruktur, tjenestenivå, omstilling og effektivisering, sa Stegarud.

Driftstilpasning eller omstilling?
Trine Adde Hansebakken mente at kommunen først må se på vedtakene knyttet til driftstilpasning som ble gjort i 2014 for å se om disse er fulgt opp.

Ordfører Kåre Helland likte ikke ordet driftstilpasning. Han mente en heller må benevne det som skal igangsettes, som omstillingsarbeid. Helland sa også at formannskapets oppgave er å vedta et budsjett som nå skal ut på høring. Endelig vedtak gjøres i kommunestyremøtet 19. desember.

Arne Leite var opptatt av at en i størst mulig grad må kunne skjerme barns aktiviteter i kor og korps når en gjøre endelig vedtak i årsbudsjett for 2018.

Et flammende innlegg
– Vi klarer å produsere billige og gode tjenester, sa Svein Gunnar Huset (Sp), som ga ros til administrasjonen for arbeidet som var gjort med budsjettet.

Samtidig varslet han angrep: – Vi bør tilby omsorg på en billigere måte. Vi har folketallsnedgang. Vi er nødt til å tenke innsparinger, men samtidig må vi opprettholde tjenester der de er. Sør-Aurdal bruker mindre på skole enn landsgjennomsnittet. Samtidig får vi 23 prosent mer fra staten. Vi driver med andre ord skole slik vi skal i Sør-Aurdal.

– Når det gjelder langstidsbudsjettet, pådrar vi oss en økning på avdrag, renter og driftskostnader på over fem millioner kroner. Vi får en enorm gjeld. Den vil komme opp mot 90 % av et årsbudsjett. Hva vil skje hvis vi får renteøkning? Vi vil få problemer med å nedbetale gjelda. Dette gir grunn til bekymring, og nå er vi nødt til å ta tak i folketallsnedgangen, mente Huset som pekte på at barnehager også blir drevet på en god måte i kommunen. 
– Har vi mulighet få barnehageplass til familier som flytter til kommunen? spurte han.

Huset sa klart fra at han ikke ville stemme for økt eiendomsskatt nå.  – Vi har gjort en for dårlig jobb i rådmannssaken, og vi er i ferd med å gi kommunen en altfor høy gjeld. Nå må vi vise at vi selv kan spare. Vi bør avstå fra møtegodtgjørelse og dekking av tapt arbeidsfortjeneste når vi har møter. Den siste millionen som trengs, bør vi ta fra disposisjonsfondet.

Noen konklusjoner
Huset fikk ikke flertallet for alt han foreslo, men kunne notere seg følgende vedtak:

På grunn av den økonomiske utfordringen vi ser for 2018 ønsker politikerne også å bidra, og halverer derfor møtegodtgjørelser for budsjettåret 2018.

Flertallet ble imidlertid med på rådmannens forslag til gradvis opptapping av eiendomsskatten.

Ideen om at politikerne selv må spare, var sådd. Ordfører Kåre Helland fikk formannskapet med å sette i gang en prosess der en vurderer reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra og med neste valgperiode.

Emmy Bakkom viste til at åtte barn og åtte voksne har flyttet / flytter til Hedalen. – Det bør legges til rette for at barn som har behov for det, kan få plass i barnehagen. Dette vil koste 150 000 kr ekstra i 2018. – Jeg blir gjerne med på en opptrapping av eiendomsskatten hvis vi kan få dette til.

Både ordfører Kåre Helland (Sp) og Marit Hougsrud (Sp) var enige i at man må finne en løsning slik at det er tilstrekkelig med plasser i barnehagen i Hedalen.

Arne Leite fant grunn til å rose Bakkoms innlegg. – Ingen har lyst på verken økt eiendomsskatt eller fortsatt driftstilpasningsprosess. Men det er optimisme i bygdene våre nå.

Økonomisjef Elling Olav Weimodet viste til at en økning på 1 promille i eiendomsskatten i gjennomsnitt vil bety 834 kr per år for en boligeiendom og 788 kr per år for en fritidseiendom. Opptrappingen som foreslås, kommer dessuten over tre år.

Svein Gunnar Huset var skeptisk til å selge forsamlingshuset på Leirskogen. Denne skepsisen vant gehør i formannskapet, og temaet vil nok bli vurdert nærmere fram til budsjettmøtet 19. desember.

Når det gjelder driftstilpasning, vedtok formannskapet følgende:

Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og de økonomiske utsiktene som går fram av økonomiplanen, igangsettes det et driftstilpasningsprosjekt vinteren i 2018. Formålet med prosjektet er å komme fram til endringer i driften som gir kommunen økonomisk handlingsrom framover. Det utarbeides forslag til prosjektplan som legges fram i sak til formannskapet . Prosjektplanen skal også inneholde planer for virkemidler til økt bosetning og inntektsgivende aktivitet.

Andre vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018 – 2021 slik det framgår av rådmannens innstilling i dokumentet ”Budsjett og økonomiplan 2018–2021. Det tilstrebes å utarbeide en økonomiplan for perioden, som holder eiendomsskatten på tilnærmet dagens nivå.

Egenbetaling for kor og korps gjeldende fra 01.01.2018 fastsettes etter en justering som vedtas etter en gjennomgang av strukturen sammen med aktørene dette gjelder.