Sist oppdatert: 22.05.2010 08:32

1,8 stillinger mindre ved Hbu

ARNE HEIMESTØL
 

Fra høsten 2010 blir barnetinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole firedelt,  og ungdomstrinnet todelt. Kommunen har  tatt en gjennomgang i forhold til ressursbruken ved skolen knyttet opp mot elevtallet. Denne gjennomgangen viste at det er mulig å slå sammen flere klasser slik at ressursbruken i kommunen utnyttes bedre.

 

I tilbakemeldingen til formannskapet om budsjettsituasjonen skriver rådmannen at denne stillingsreduksjonen kan medføre økte behov for vikarer.

 

I sak 004/10 vedtok kommunestyret enstemmig følgende:

Ressursbruken ved de ulike skoler tas opp som egen sak. Utredningen må innbefatte konsekvensutredninger.